Политики и отговорност

Общи условия
Политика за личните данни

 

Правила и условия за ползване на mfd.jabulgaria.org

Правилата и условията са последно актуализирани на 13.01.2023 г

 

 1. Въведение

Тези Правила и условия се прилагат за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги. Възможно е да сте обвързани с допълнителни договори, свързани с взаимоотношенията ви с нас или продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от разпоредбите на допълнителните договори противоречи на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия, разпоредбите на тези допълнителни договори ще имат предимство.

 

 1. Обвързване

Като се регистрирате, осъществявате достъп или използвате по друг начин този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила и условия, изложени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаване и приемане на тези Правила и условия. В някои конкретни случаи можем също така да ви помолим изрично да се съгласите.

 1. Интелектуална собственост

Ние или нашите парнтьори притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост в уебсайта и данните, информацията и другите ресурси, показани от или достъпни в рамките на уебсайта.

3.1 Всички права са запазени

Освен ако конкретно съдържание не изисква друго, не ви се предоставя лиценз или каквото и да е друго право по силата на авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост. Това означава, че няма да използвате, копирате, възпроизвеждате, изпълнявате, показвате, разпространявате, вграждате в какъвто и да е електронен носител, променяте, извършвате обратно инженерство, декомпилирате, прехвърляте, изтегляте, предавате, монетизирате, продавате, търгувате или комерсиализирате каквито и да било ресурси на този уебсайт под каквато и да е форма, без нашето предварително писмено разрешение, освен и само доколкото е предвидено друго в разпоредбите на задължителния закон (като правото на цитиране).

 

 1. Собственост на трета страна

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на други страни. Ние не наблюдаваме и не преглеждаме съдържанието на уебсайтове на други страни, към които има връзка от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет на приложимите Правила и условия на тези трети страни. Изразените мнения или материали, появяващи се на тези уебсайтове, не е задължително да се споделят или одобряват от нас.

Ние няма да носим отговорност за никакви практики за поверителност или съдържание на тези сайтове. Вие поемате всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и всички свързани услуги на трети страни. Ние няма да поемем никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, независимо от начина, по който са причинени, произтичащи от разкриването на лична информация на трети страни.

 

 1. Отговорна употреба

Посещавайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да го използвате само за предназначените цели и както е разрешено от настоящите Условия, всички допълнителни договори с нас и приложимите закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и насоки в индустрията. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от (или са свързани с) зловреден компютърен софтуер; да използваме данни, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е директна маркетингова дейност или да провеждаме систематични или автоматизирани дейности за събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.

Участието в каквато и да е дейност, която причинява или може да причини щети на уебсайта или която пречи на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

 

 1. Регистрация

Можете да регистрирате профил в нашия уебсайт. По време на този процес ще изберете парола. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на паролите и информацията за акаунта и се съгласявате да не споделяте вашите пароли, информация за акаунта или защитен достъп до нашия уебсайт или услуги с никое друго лице. Не трябва да позволявате на друго лице да използва вашия акаунт за достъп до уебсайта, защото вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват чрез използването на вашите пароли или акаунти. Трябва да ни уведомите незабавно, ако разберете за разкриване на вашата парола.

След прекратяване на акаунта няма да се опитвате да регистрирате нов акаунт без нашето разрешение.

 

 1. Съдържание, публикувано от вас

Можем да предоставим различни инструменти за отворена комуникация на нашия уебсайт, като коментари в блогове, публикации в блогове, форуми, табла за съобщения, оценки и рецензии и различни социални медийни услуги. Може да не е осъществимо за нас да проверяваме или наблюдаваме цялото съдържание, което вие или други може да споделите или изпратите на или чрез нашия уебсайт. Ние обаче си запазваме правото да преглеждаме съдържанието и да наблюдаваме всяко използване и дейност на нашия уебсайт и да премахваме или отхвърляме всяко съдържание по наше усмотрение. Като публикувате информация или по друг начин използвате каквито и да било инструменти за отворена комуникация, както е споменато, вие се съгласявате, че вашето съдържание ще отговаря на тези Общи условия и не трябва да бъде незаконно или незаконно или да нарушава законните права на което и да е лице.

 

 

 1. Представяне на идея

Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост, която искате да ни представите, освен ако първо не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване. Ако ни го разкриете при липса на такова писмено споразумение, вие ни предоставяте световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия.

 

 1. Прекратяване на ползването

Можем по наше усмотрение по всяко време да променим или да прекратим достъпа, временно или постоянно, до уебсайта или която и да е услуга в него. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за такава модификация, спиране или прекратяване на вашия достъп до или използване на уебсайта или каквото и да е съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на никакво обезщетение или друго плащане, дори ако определени функции, настройки и/или каквото и да е Съдържание, което сте допринесли или на което сте разчитали, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или заобикаляте, или да се опитвате да заобиколите или заобиколите мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

 

 1. Гаранции и отговорност

Нищо в този раздел не ограничава или изключва каквато и да е гаранция, подразбираща се от закона, чието ограничаване или изключване би било незаконно. Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“ и може да включва неточности или печатни грешки. Ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на наличността, точността или пълнотата на Съдържанието. Ние не даваме гаранция, че:

 

 • този уебсайт или нашето съдържание ще отговарят на вашите изисквания;
 • този уебсайт ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Нищо в този уебсайт не представлява или не е предназначено да представлява правен, финансов съвет от какъвто и да е вид. Ако имате нужда от съвет, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

 

Следните разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничат или изключат нашата отговорност по отношение на какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно или незаконно да ограничим или изключим нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително щети за пропуснати печалби или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни, или загуба или повреда на имущество или данни), понесени от вас или трето лице страна, произтичащи от вашия достъп до или използване на нашия уебсайт.

 

Освен доколкото някой допълнителен договор изрично посочва друго, нашата максимална отговорност към вас за всички щети, произтичащи от или свързани с уебсайта или всякакви продукти и услуги, предлагани или продавани чрез уебсайта, независимо от формата на правно действие, което налага отговорност ( независимо дали по договор, небрежност, умишлено поведение, непозволено увреждане или по друг начин) ще бъдат ограничени до общата цена, която сте ни платили, за да закупите такива продукти или услуги или да използвате уебсайта. Това ограничение ще се прилага съвкупно за всички ваши искове, действия и основания за действие от всякакъв вид и естество.

 

 1. Поверителност

За достъп до нашия уебсайт и/или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на регистрация. Вие се съгласявате, че всяка предоставена от вас информация винаги ще бъде точна, правилна и актуална.

Ние разработихме политика за справяне с всякакви опасения относно поверителността, които може да имате. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за поверителност и нашата Политика за бисквитки.

 

 1. Изискване за минимална възраст

Ако сте на възраст под 18 години, вашият родител или законен настойник трябва да прегледа и приеме тези Условия, преди да използвате нашия уебсайт по-нататък, и вашият родител или законен настойник ще носи отговорност за всичките ви действия и пропуски. Вашият родител също подписва Декларация за съгласие за видео и фото заснемане, което компаниите-домакини ще извършат с цел популяризиране на събитието в техните дигитални канали.

 

 1. Възлагане

Нямате право да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители никое от вашите права и/или задължения съгласно настоящите Правила и условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо прехвърляне в нарушение на този раздел ще бъде невалидно.

 

 1. Нарушения на тези Правила и условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем такива действия, каквито сметнем за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или постоянно спиране на достъпа ви до уебсайта, свързване с вашия доставчик на интернет услуги да поиска да блокира достъпа ви до уебсайта и/или да започне съдебно дело срещу вас.

 

 1. Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и предпазите от и срещу всякакви искове, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушението от ваша страна на тези Правила и условия и приложимите закони, включително права върху интелектуална собственост и права за поверителност. Вие незабавно ще ни възстановите нашите щети, загуби, разходи и разноски, свързани с или произтичащи от такива искове.

 

 1. Отказ

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, изложени в настоящите Общи условия и което и да е Споразумение, или неупражняването на която и да е опция за прекратяване, няма да се тълкува като отказ от такива разпоредби и няма да повлияе на валидността на тези Правила и условия или на което и да е Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

 

 1. Език

Тези Общи условия ще се тълкуват и тълкуват изключително на български език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

 

 1. Цялостно споразумение

Тези Правила и условия, заедно с нашата декларация за поверителност и политика за бисквитки, представляват цялото споразумение между вас и JA България във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна.

 1. Актуализиране на тези Общи условия

Джуниър Ачийвмънт България може периодично да актуализира тези Правила и условия. Ваше задължение е периодично да проверявате тези Правила и условия за промени или актуализации. Датата, посочена в началото на тези Правила и условия, е датата на последната редакция. Промените в настоящите Правила и условия ще влязат в сила, след като тези промени бъдат публикувани на този уебсайт. Продължаващото ви използване на този уебсайт след публикуване на промени или актуализации ще се счита за известие за вашето съгласие да спазвате и да бъдете обвързани от тези Правила и условия.

 

 1. Избор на закон и юрисдикция

Тези Общи условия се уреждат от законите на България. Всички спорове, свързани с тези Общи условия, са под юрисдикцията на българските съдилища. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и/или неприложима съгласно приложимото законодателство, тази част или разпоредба ще бъде променена, изтрита и/или приложена в максимално допустимата степен, така че привеждат в действие намерението на настоящите Правила и условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

 

 1. Информация за контакт

Този уебсайт е собственост и се управлява от Джуниър Ачийвмънт България.

Можете да се свържете с нас относно тези Общи условия, като ни пишете или изпратите имейл на следния адрес: ja.administration@jabulgaria.org

Адрес за кореспонденция: бул. "Кн. Ал. Дондуков" 54б, София 1000

 

Въведение

1. Джуниър Ачийвмънт България (наричана по-долу JA България) е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество.

Дейността на JA България е насочена към цялата образователна система и осигурява приемственост в обучението по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа, като поставя специален акцент върху използването на новите технологии в учебния процес.

За училищата и детските градини JA България предлага:

 • Собствени и адаптирани учебни материали – програми на JA България по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа;
 • Одобрени учебници по технологии и предприемачество, разработени в партньорство с издателства;
 • Обучение по акредитирани програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти;
 • Методическа подкрепа на мрежата от партньорски училища;
 • Състезания, конкурси и обучения за ученици;
 • Достъп до интерактивна онлайн платформа, базирана на Moodle, чрез която се осъществява дигиталният елемент от обучението по програмите, които JA България предлага.

За университетите JA България предоставя чрез своето дъщерно дружество The Edge R&BD:

 • Практическо обучение на студентски стартъпи за започване на собствен бизнес;
 • Възможности за работа с ментори и професионалисти от бизнеса;
 • Участие в стартъп състезания;
 • Достъп до финансиране;
 • Достъп до интерактивна онлайн платформа, базирана на Moodle, чрез която се осъществява дигиталният елемент от обучението на студентските стартъпи;
 • Курсове по финансова грамотност.

За постигане на тези цели е необходимо обработването на лични данни, които в качеството си на администратор JA България събира, съхранява, обработва и споделя според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан за краткост Регламента) и свързаните законови и подзаконови нормативни актове в Р. България.

Информация относно администратора на лични данни  

2. Джуниър Ачийвмънт България, ЕИК: 121305643, е фондация, упражняваща дейност в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с адрес: гр. София 1000, бул. „Дондуков“ 54Б, ет. 1.

JA България е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Регламента, Закона за защита на личните данни и свързаните нормативни актове и поема ангажимент да обезпечи сигурността на обработваните от нея лични данни на физически лица – ученици, учители, студенти, докторанти, курсисти, кандидати за работа, преподаватели, служители, лица, с които е в договорни отношения, както и физически лица, представляващи юридически лица или физическти лица търговци по смисъла на Търговския закон.

 

Използвани дефиниции

3.1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3.2. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване, съгласно чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Видове събирана информация

4. JA България събира следната информация, свързана с:

a) предоставяне на образователни и други услуги на ученици, учители, студенти, докторанти, университетски преподаватели и всички други лица, изброени по-горе;

b) трудови, граждански и договорни правоотношения, по които  JA България е страна;

c) уебсайт, профили в социалните мрежи и приложения, чрез които JA България предоставя услуги.

 

Цели и видове на обработваните лични данни

5.1. JA България събира лични данни за следните цели:

a) изпълнение на цели, възложени на основание на договор;

b) провеждане на образователни инициативи, програми, услуги и обучения;

c) поддържане на текущ контакт и получаване на обратна връзка от участници в образователни програми, инициативи, обучения и др.

d) изпълнение на поръчки за учебни материали, получени през уебсайта www.jabulgaria.org;

e) разпространяване на актуална информация за текущите дейности на организацията чрез информационен бюлетин;

f) издаване на сертификати на участници в проведени обучения, семинари, уъркшопи, образователни програми и др.;

g) размяна на контакти на участници в образователни програми с цел сформиране на екипи и поддържане на последващ контакт;

h) обобщаване на количествена информация във връзка с брой обучени участници, брой населени места, брой училища, възраст и др.;

i) регистриране на потребители за ползване на интерактивна онлайн платформа, базирана на Moodle, чрез която JA България предоставя достъп до своите дигитализирани учебни материали.

5.2. Видовете обработвани лични данни са следните:

a) имена, идентифициращи данни за физическото лице, както и други данни като ЕГН, адрес посочен от лицето, електрона поща, телефон за контакт, предоставяни във връзка с попълване на регистрационни форми за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от JA България в онлайн или присъствен формат. Регистрационните форми са обикновено достъпни на уебсайта на JA България, както и в социалните мрежи, или могат да бъдат достъпени чрез кликване върху линк в информационен бюлетин, разпространяван по имейл;

b) имейл адрес, предоставян с цел записване за получаване на редовния информационен бюлетин на JA България;

c) имена, телефонен номер, електронна поща във връзка с участие в конкретен проект на JA България;

d) имена, ЕГН, адрес, посочен от лицето, електронна поща, телефон за контакт, получавани във връзка със сключване и изпълнение на трудови, граждански и договорни правоотношения, по които JA България е страна;

e) данни за банкова сметка в случай на извършване на дължимо плащане от страна на  JA България;

f) имена, електронна поща и телефон във връзка с извършване на поръчка на учебни материали от сайта на JA България с адрес https://www.jabulgaria.org през секцията „Магазин“;

g) имена и ЕГН в случай, че лицето желае да получи фактура на физическо лице при поръчка на учебни материали от секция „Магазин“ на уебсайта на JA България с адрес https://www.jabulgaria.org или при заплащане на такса за участие в платено обучение, организирано от JA България;

h) идентификация при създаване на личен профил в уебсайта на JA България с адрес https://mfd.jabulgaria.org/, включваща имена, идентифициращи физическото лице, пол, имейл адрес, телефонен номер, населено място, образование;

i)  идентификация при създаване на профил в Портала на учебните компании с адрес http://company.jabulgaria.org/, включваща имена, пол, имейл адреси, телефонни номера, възраст и клас на участващите в учебната компания ученици;

j) идентификация при създаване на профил в платформата „Мениджър за един ден“ с адрес https://mfd.jabulgaria.org/, включваща имена, имейл адрес, телефонен номер, населено място, възраст, изучавана специалност на кандидастващите за участие в инициативата ученици и студенти;

k) идентификация при създаване на профил в платформата „Мениджър за един ден“ с адрес https://mfd.jabulgaria.org/, включваща имена, имейл адрес, телефонен номер, позиция за представителите на компании-домакини, участващи в инициативата;

l) идентификация при създаване на профил в интерактивната онлайн платформа, чрез която JA България предоставя достъп до своите дигитализирани учебни материали, включваща имена, пол, имейл адрес, възраст, населено място, училище/университет, клас/специалност;

m) снимкови изображения и видео записи, чрез които може да бъде идентифицирано физическото лице по време на участието му/й в образователно събитие, програма, обучение, проведено от JA България – изображенията се поместват във фото албуми и публикации в социалните профили и уебсайта на JA България;

n) JA България може да събере данни за вашия Facebook профил във връзка със сформиране на Facebook групи за последваща комуникация между участниците след проведено обучение, уъркшоп, семинар, инициатива и др.;

o) при влизане в нашия уебсайт или във вашия профил JA България събира данни за използвания IP адрес с цел подобряване на сигурността на услугата, локализация на интерфейса и провеждане на статистически и маркетингови проучвания.

5.3. Използваме следния доставчик на хостинг услуги: Суперхостинг.бг. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност и защита на личните данни на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php.

 

Обработване на лични данни

6.1. Обработването на личните данни се извършва чрез:

a) попълване на формуляри, заявки, поръчки, договори и други на електронен или хартиен формат във връзка с участие в и подаване на обратна връзка за образователна програма, събитие, проект, инициатива, обучение и др., провеждано от JA България;

b) обработка на информация за IP адреси и „бисквитки“;

c) актуализиране на данни по искане на субекта на данни или по искане на  JA България в изпълнение на изисквания на действащото законодателство или договорни задължения и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронен формат;

d) актуализиране на данни от профил в уебсайта на JA България.

6.2. JA България предоставя обработени лични данни на държавни органи и институции по тяхно искане, когато това е в изпълнение на законови задължения.

6.3. JA България може да разкрие обработени лични данни в изпълнение на договорни отношения на оператори, предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея по реда на Закона за пощенските услуги, дружествата, които са разработили и поддържат сайта на JA България, както и предоставят хостинг услуги за същия.

6.4. JA България не предоставя обработени лични данни на физически лица на трети лица без изричното съгласие на първите, освен в случаите, когато се изпълняват договорни задължения по правоотношения между  JA България и физическите лица.

6.5. JA България съхранява обработени лични данни в законово определените срокове или договорно определените такива.

6.6. JA България не събира и не обработва лични данни, които разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; както и генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на лицето.

 

Права на физическите лица във връзка с обработваните лични данни

7.1. Право на достъп, включително на извлечение от обработваните лични данни. Извлечението се предоставя след идентифициране на физическото лице, за което се отнася. Тази информация се предоставя безплатно.

7.2. Лицата имат право да поискат коригиране на тези данни, ако съдържат неправилна или непълна информация.

7.3. Лицата имат право да поискат предоставените лични данни да бъдат изтрити, ако това не отговаря на действащото общностно законодателство, или се извършва на отпаднало основание (правото да бъдеш забравен). Лицето има право по всяко време да изиска да бъде преустановено обработването на предоставените лични данни и същите да бъдат унищожени. JA България има право да продължи обработването на личните данни, ако е налице законово или действащо договорно основание.

7.4. Упражняването на горните права се извършва чрез подаване на писмено заявление до JA България на следния адрес: гр. София 1000, бул.“Дондуков“ №54Б. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник. Пълномощното следва да е с нотариална заверка на подписа и на съдържанието. Заявлението може да се подаде и и по електронен път с квалифициран електронен подпис на следния адрес: ja.administration@jabulgaria.org.

7.5.  JA България предоставя исканата информация в разумен срок в зависимост от съдържанието на искането, но не по-дълъг от 14 дни. Информацията се изпраща по посочения в искането начин, чрез пощенски оператор или чрез имейл.

7.6. Лицата, чиито данни са обработвани, имат право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайното им местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на JA България, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни. Лицата имат право да подадат и жалба до компетентния съд.

Политика за бисквитките

8.1. За да знаем, че получвате релевантна за вас информация през нашите комуникационни канали, на нашите сайтове се използват бисквитки (cookies). Някои от тях принадлежат на упълномощени трети страни, които ни помагат да установим кои страници са най-посещавани от вас, коя информация предизвиква най-голям интерес и други обобщени данни и това да ни помогне да ви предоставяме още по-добра информация. С информацията по-долу може да разберете малко повече за бисквитките и как може да ги управлявате.

8.2. Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове, или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

8.3. Бисквитки на трети страни: Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

 • Google Analytics - за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881 
 • YouTube – за отчитане на скоростта на вашата интернет връзка и настройване на качеството на видео файла, както и идентифициране на вече гледани клипове.
 • Yandex Metrika – алтернативен вариант на Google Analytics, който използваме за сравнителен анализ на данните.
 • Facebook – за да ви предложим информация (чрез платена реклама) за наши събития и инициативи в моменти, в които е малко вероятно да ги видите в органичния си фийд.
 • AddThis – за отчитане на споделянията на съдържание на сайта.

8.4. Как се изтриват бисквитки? Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org.

Всички бъдещи промени в нашата Политика защита на личните данни и Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница.

JA България може да променя едностранно настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е актуализирана и утвърдена от 26 май 2022 година.