директор
към СУ "Любен Каравелов"

Добрич | От преди 134 дни | Образование
  1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на учебното заведение. Планира, организира и ръководи дейността по осъществяване на държавната политика в областта на учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището.
  2. Има служебни контакти с педагогическия и непадогическия персонал, учащите, синдикалните организации в учебното заведение.
  3. Контактува с министерство на образованието и науката, регионалния инспекторат по образованието, органите на държавната и местната власт, родители на учениците, юридически лица с нестопанска цел, фирми, средствата за масова информация, съюзи на работодатели в системата на народната просвета, със синдикати, средни и висши учебни училища.

За СУ "Любен Каравелов"

Средно иновативно училище "Любен Каравелов" - гр. Добрич. Училището е в иновативно от 4 години. Иновацията е в областа на [...]
Вижте всички обяви