Специалист "Образование"
към Община Ветрино

с. Ветрино (обл. Варна) | От преди 69 дни | Образование

1. Набира, систематизира и анализира информация, свързана с демографските процеси в общината и разработва стратегия и планове за развитие на общинската училищна мрежа. Изготвя проекти за решения на ОбС Криводол.

2. Набира, систематизира и анализира информация за средномесечната посещаемост в ДГ и училищата, за пътуващите учители и ученици, подлежащите на пенсиониране учители, обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство и пр. 

3. Организира централизираната и местна доставка на учебници и учебни помагала за училищата и детските градини в общината.

4. Организира семинари и обучения на директори на училища и детски градини и учителите в общината.

5. Оказва съдействие на Общинска администрация при кандидатстване по проекти, свързани с училищата и детските градини.

За Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино е устойчиво развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и висококонкурентна икономика, целяща постигане на по-висок жизнен [...]
Вижте всички обяви