Кмет на община
към Община Ветрино

с. Ветрино (обл. Варна) | От преди 69 дни | Администрация
  1. ръководи изпълнителната дейност в рамките на общината;
  2. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината и кметските наместници;
  3. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
  4. организира изпълнението на общинския бюджет;
  5. организира изпълнението на дългосрочните програми, изготвени от министерския съвет и общинския съвет;

За Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино е устойчиво развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и висококонкурентна икономика, целяща постигане на по-висок жизнен [...]
Вижте всички обяви