Заместник-кмет
към Община Смолян

Смолян | От преди 114 дни | Администрация

По предложение на кмета общинският съвет избира с тайно гласуване един или повече заместник-кметове.За заместник-кмет на общината могат да бъдат избрани лица, които имат най-малко средно образование. Те не могат да участват в ръководни органи на политически партии и да упражняват търговска дейност по смисъла на Търговския закон за времето на мандата им.

За Община Смолян

Община Смолян

Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на [...]
Вижте всички обяви