Директор на дирекция "„Финанси,бюджет и счетоводство"
към Община Сандански

Сандански | От преди 125 дни | Администрация

Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметна палата и изградената Система за финансово управление и контрол в община Сандански. Извършва оперативен контрол на средствата по проекти и контролира осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията  с изпълнителите по реализацията на същите.

За Община Сандански

Община Сандански

Общинската администрация - Сандански осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, законите, подзаконовите нормативни актове, решенията [...]
Вижте всички обяви