Председател на Общински съвет
към Община Сандански

Сандански | От преди 125 дни | Политика и държавна администрация

Председателят на Общински съвет освен правомощията по Закона за местното самоуправление и местната администрация, има и следните правомощия.

Свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им, и организира регистрацията и контрола по присъствието на общинските съветници.

Разпределя всички постъпили материали в Деловодството на Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им, като за всеки материал определя водеща комисия.

Провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, с представителите на политически партии, коалиции, независими общински съветници, обществени организации и граждани.

Осигурява своевременното внасяне на проектите за решения и други актове на постоянните комисии по реда на Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и други.

За Община Сандански

Община Сандански

Общинската администрация - Сандански осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, законите, подзаконовите нормативни актове, решенията [...]
Вижте всички обяви