Заместник кмет
към Община Дряново

Дряново | От преди 119 дни | Администрация

Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
Заместник-кмета подпомага кмета на общината, съобразно "Устройствения правилник на общинска администрация" и възложените му функции.

За Община Дряново

Община Дряново

Общинска администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на [...]
Вижте всички обяви