Община Чепеларе
Публикувани
17.03.2023
Изтича
20.04.2023
Адрес
Чепеларе, Bulgaria
Област
Смолян
Място на провеждане
Присъствено
Финална дата
2023/04/10

Описание

Заместник-кметът е длъжност, която подпомага Кмета на Община Чепеларе, при изпълнение на неговите правомощия, с конкретно възложените му функции, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация Чепеларе.

В зависимост от конкретните им задължения, детайлно разписани в длъжностната им характеристика по съответни направления:

 • Ръководи, организира, координира и контролира работата на ресорните му звена в Дирекциите на Обща и Специализирана администрация;
 • Насочва и оказва помощ на съответните ръководни и експертни длъжности в ОбА;
 • Анализира проблемите и разработва предложения в дейностите, за които отговаря, и внася предложения пред Кмета на общината;
 • Организира изпълнението на краткосрочни и дългосрочни програми за развитието на общината;
 • Организира дейността по управлението, придобиването и разпореждането с общинска собственост и контролира нейното стопанисване;
 • Организира разработването на инвестиционната политика на общината;
 • Ръководи и контролира разработването на програми за водоснабдяване и канализация, благоустрояване и развитие на комуналните дейности на общината;
 • Организира изготвянето, приемането и реализирането на плана за капитално строителство, на обекти с общинско значение;
 • Подпомага и контролира специализираните звена по благоустрояване и хигиенизиране на общината и контролира екологичната политика в общината;
 • Участва в заседанията на Общинския експертен съвет по устройство на територията;
 • Внася за обсъждане в общинския съвет въпроси, свързани с поверените му ресорни дейности;
 • Организира и координира разработката на програми по образователната, здравната и социалната политика на общината;
 • Координира и контролира общинската социална политика.
 • Организира и направлява дейностите, свързани с младежта и спорта;
 • Организира поддържането на базата данни за проектите, реализирани от общината, с финансовата подкрепа на програмите от структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми;
 • Установява нови контакти с общини от страни-членки на ЕС и международни орга
Само регистрирани потребители могат да кандидатстват за позиции.

Подобни позиции