Община Чепеларе
Публикувани
17.03.2023
Изтича
20.04.2023
Адрес
Чепеларе, Bulgaria
Област
Смолян
Място на провеждане
Присъствено
Финална дата
10 април, 2023

Описание

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Орган на изпълнителната власт в общината е Кметът на общината, който се избира пряко от населението за срок от 4 години.

Кметът ръководи общинската администрация, посредством назначаването на секретар на общината, който е на пряко подчинение на кмета. Освен това кметовете се подпомагат и от заместник-кметове, назначени от тях.

Други функции, които кметът изпълнява са:

 • да ръководи изпълнителната дейност в рамките на общината;
 • да назначава и освобождава от длъжност кметските наместници;
 • да отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
 • да организира изпълнението на общинския бюджет;
 • да организира изпълнението на дългосрочните програми, изготвени от министерския съвет и общинския съвет;
 • да възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове;
 • да изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние – компетентен е да издава акт за раждане, граждански брак и смърт;
 • да оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи;
 • може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните  или нецелесъобразните актове на общинския съвет (ОС).
 • В изпълнение на своите правомощия кметът издава заповеди;
 • Освен това кметът на общината може да оправомощи заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, предвидени в закон;
Само регистрирани потребители могат да кандидатстват за позиции.

Подобни позиции

17.03.2023