Община Габрово
Институция

Габрово
Администрация

Меглена Златева

Старши експерт "Протокол и връзки с обществеността"

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общински съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общински съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

За улеснение на клиента сме създали обособени звена за административно обслужване – Център за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/, ГРАО и Местни данъци и такси. Въведено е обслужване на едно гише, автоматизиран е целия документооборот, а електронно табло предоставя най-актуалната информация на клиента. Административните услуги се извършват в няколко основни направления: стопански дейности, гражданско състояние, общинска собственост, екология, местни данъци и такси, селско стопанство. От края на 2014 година, на сайта на Община Габрово са внедрени и функционират електронни услуги по гражданско състояние.

Работата на служителите от общинската администрация е в следните ключови сфери: Образование и социални дейности; Култура и туризъм; Проекти и икономическо развитие; Обществени поръчки и концесии; Инфраструктура и екология; Устройство на територията; Финанси и счетоводство; Общинска собственост и стопанска дейност; Местни данъци и такси; Административно-правно и информационно обслужване; Протокол и връзки с обществеността; Информационни и комуникационни технологии; Вътрешен одит. В администрацията работи и Главен архитект, който се назначава от кмета на общината и е на негово пряко подчинение. Главният архитект ръководи и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината.

Нашите позиции